Senior Selection Committee

K.S.Shahabuddin

Y.S.Ranganadh

Y.Gnaneswara Rao

B.Balagi Kishan Singh

Umpires Committee

G.A.Pratap Kumar

P.Bhanu Prakash

CH.Ravikanth Reddy

Cricket Advisory Committee

R.Krishna Mohan

P.Prasanna Kumar

V.V Satya Prasad Yachendra

P.Samatha