Seniors

V V Satya Prasad

Jugal Kishore Ghia

N Veerabrahmam

Md F Rahman

U-25

V Vijay Saradhi

M Sarath

A Sriram

S N Shashawali

U-23

V V Satya Prasad

V Vijay Saradhi

Ghulam Farooq

M Hari Babu

U-19

V Vijay Saradhi

Md Faiq

N Israel Raju

V Lenin

U-16

L N Prasada Reddy

G V Sarath Babu

K N V Krishna Mohan

P Raja Sekhar

U-14

L N Prasada Reddy

P Bangar Raju

G Ashwin Kumar Raju

Ch Srikanth